Välkomna till årsmöte 2023-03-30

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) i ABF Fotoklubb

Tid:    Torsdagen den 30 mars, klockan 18.00
Plats: Spisrummet, Bohusläns Museum, Uddevalla

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska rapportering
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fastställa budget och verksamhetsplan
 13. Fastställa den årliga medlemsavgiften
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 16. Val av ombud till andra organisationer som klubben är medlem i
 17. Val av valberedning om minst tre personer
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Stämmans avslutande

Efter årsmötet planerar vi en bildvisning runt något trevligt tema.

Vi bjuder på kaffe eller te och enklare förtäring. Vänligen meddela oss i förväg på e-post info@abffotoklubb.se om du har någon form av matallergi.

Varmt Välkomna!
Styrelsen i ABF Fotoklubb

I samarbete med ABF