STADGAR FÖR ABF FOTOKLUBB UDDEVALLA

Antagna den 21 mars 2024

OM KLUBBEN

1 § Namn

Föreningens namn är ABF Fotoklubb.

2 § Form och ändamål

ABF Fotoklubb är en fristående ideell, partipolitiskt och religiös obunden förening för foto- och filmintresserade.

Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten i dess olika tekniska former, samt att genom fotografisk bild, film eller ljud söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

3 § Säte

Klubben har sitt säte i Uddevalla kommun.

4 § Förbundstillhörighet

Klubben skall vara ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi. Styrelsen beslutar om medlemskap i andra regionala eller lokala organisationer.

5 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

6 § Uteslutning Upphörande av medlemskap

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

Årsmöte

7 § Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen innan mars månads utgång. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant årsmöte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

8 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte skall anmäla detta innan januari månads utgång eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

9 § Medlemsmöte

Medlemsmöte skall hållas minst två gånger om året.

10 § Ärenden vid årsmöte

På ordinarie årsmöte skall följande obligatoriska ärenden förekomma

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av två justerare tillika rösträknare

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av styrelsens ekonomiska rapportering

10. Föredragning av revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Fastställa budget och verksamhetsplan

13. Fastställa den årliga medlemsavgiften

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

16. Val av ombud till andra organisationer som klubben är medlem i

17. Val av valberedning om minst tre personer

18. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

19. Mötets avslutande

På extra årsmöte skall utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst.

11 § Kallelse

Kallelse till årsmöte skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på mötet. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse skall ske senast tre veckor före ordinarie årsmöte och tre veckor före extra årsmöte. Kallelse publiceras på klubbens hemsida eller via e-brev.

12 § Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben enligt dessa stadgar.

13 § Valberedning

Vid ordinarie årsmöte får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval.

14 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelse och revision

15 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst sju ledamöter och ledamotsposterna ska vara fördelade enligt följande:

  • • Ordförande
  • • Kassör
  • • Informationsansvarig
  • • Utställnings- och projektansvarig
  • • Aktivitetsansvarig
  • • Studieansvarig
  • • Lokalansvarig

Styrelseledamöter väljs av årsmötet för två år. Ordförande och tre ledamöter väljs jämna år och tre ledamöter väljs ojämna år.

16 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.

17 § Firmatecknare

Styrelsen utser, inom sig, firmatecknare.

18 § Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk redovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

19 § Revisorernas sammansättning

Årsmötet skall välja två revisorer och en suppleant. Revisor och revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.

20 § Avgivande av revisionsberättelse

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Övrigt

21 § Stadgeändring

Beslutet om ändring av stadgarna fattas på ett årsmöte. Beslutet är giltigt om 2/3 av de röstande gått med på beslutet.

22 § Upplösning av klubben

Beslut om upplösning skall fattas på ett årsmöte om samtliga röstberättigande är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och minst hälften av de röstande på första mötet gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på det andra mötet.

Om föreningen upplöses skall klubbens bildarkiv tillfalla, i första hand, Bohusläns Museum eller, i andra hand, annan liknande allmännyttig verksamhet. Klubbens övriga tillgångar skall tillfalla annan allmännyttig ideell förening, med liknande syfte och ändamål, inom Uddevalla kommun.