STADGAR FÖR ABF FOTOKLUBB UDDEVALLA

Antagna den 22 februari 2018

OM KLUBBEN

1 §           Namn

Föreningens namn är ABF Fotoklubb.

2 §           Form och ändamål

ABF Fotoklubb är en fristående ideell, partipolitiskt och religiös obunden förening för fotointresserade.

Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

3 §           Säte

Klubben har sitt säte i Uddevalla kommun.

4 §           Förbundstillhörighet

Klubben skall vara ansluten till Riksförbundet för Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar. Styrelsen beslutar om medlemskap i andra regionala eller lokala organisationer.

5 §           Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman.

6 §           Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

Föreningsstämma

7 §           Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen innan mars månads utgång.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

8 §           Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skall anmäla detta innan februari månads utgång eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

9 §           Medlemsmöte

Medlemsmöte skall hållas minst två gånger om året.

10 §        Dagordning

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska rapportering
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fastställa budget och verksamhetsplan
 13. Fastställa den årliga medlemsavgiften
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 16. Val av ombud till andra organisationer som klubben är medlem i
 17. Val av valberedning om minst tre personer
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Stämmans avslutande

På extra föreningsstämma skall utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

11 §        Kallelse

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och två veckor före extra föreningsstämma. Kallelse publiceras på klubbens hemsida eller via e-brev.

12 §        Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben enligt dessa stadgar.

13 §        Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval.

14 §        Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelse och revision

15 §        Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst sju ledamöter och ledamotsposterna ska vara fördelade enligt följande:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Informationsansvarig
 • Utställnings- och projektansvarig
 • Aktivitetsansvarig
 • Studieansvarig
 • Lokalansvarig

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för två år. Ordförande och tre ledamöter väljs jämna år och tre ledamöter väljs ojämna år.

16 §        Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.

17 §        Firmatecknare

Styrelsen utser, inom sig, firmatecknare.

18 §        Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk redovisning till föreningsstämman för det senaste räkenskapsåret.

19 §        Revisorernas sammansättning

Föreningsstämma skall välja två revisorer och en suppleant. Revisor och revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

20 §        Avgivande av revisionsberättelse

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

Övrigt

21 §        Stadgeändring

Beslutet om ändring av stadgarna fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt om 2/3 av de röstande gått med på beslutet.

22 §        Upplösning av klubben

Beslut om upplösning skall fattas på en föreningsstämma om samtliga röstberättigande är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.

Om föreningen upplöses skall klubbens bildarkiv tillfalla, i första hand, Bohusläns Museum eller, i andra hand, annan liknande allmännyttig verksamhet. Klubbens övriga tillgångar skall tillfalla annan allmännyttig ideell förening, med liknande syfte och ändamål, inom Uddevalla kommun.